REGULAMIN
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem i Administratorem serwisu http://netprint.lt oraz jednocześnie stroną w zawieranych każdorazowo umowach (zleceniach) jest:
  Libra-Print Daniel Puławski
  AL. Legionów 114B
  18-400 Łomża 18-400,
  Polska
  NIP: 718-192-52-24
  REGON: 451193225
  zwana dalej jako „drukarnia” lub „administrator”
 2. Serwis drukarni dostępny jest pod adresem http://netprint.lt
 3. Niniejszy regulamin określa:
  a) warunki korzystania z serwisu
  b) zakres stosowanych promocji i opis stosowanych cen
  c) rodzaje stosowanych płatności
  d) zasady przyjmowania zleceń
  e) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta
  f) warunki reklamacji i zwrotów
  g) warunki przyjmowania materiałów do druku
  h) odpowiedzialność drukarni
§ 2 Warunki korzystania z serwisu
 1. Korzystanie z serwisu netprint.lt (zwanego dalej jako „serwis”) oznacza, akceptację przez Państwa w całości niniejszego regulaminu .
 2. Z pełnej funkcjonalności serwisu (zamawianie online) mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające w nim konto.
 3. Serwis skierowany jest głównie do klientów posiadających siedzibę na terytorium Litwy, jednak nie wyklucza użytkowania go przez klientów z innych krajów.
 4. Aby utworzyć konto w serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na jego stronie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zlikwidowania konta w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
 6. Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
 7. Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w serwisie można zmienić zgodnie z zapisami § 6 p.3
§ 3 Ceny i promocje
 1. Na stronach serwisu podawane są jednocześnie ceny netto i brutto.
 2. Ceny na stronach serwisu są podawane do wyboru - w litach litewskich oraz złotych polskich (po przeliczeniu wg aktualnego kursu NBP). W przypadku poprawnego rozpoznania przez system języka Państwa przeglądarki, domyślnie wyświetlaną walutą jest waluta kraju, w jakim przedstawia się Państwa przeglądarka, w innym przypadku domyślną walutą jest lit litewski. Walutę produktu można zmienić ręcznie, dokonując odpowiedniego wyporu na stronach serwisu.
 3. Mając na uwadze zapisy § 2 p.3 niniejszego regulaminu oraz siedzibę drukarni, domyślną stawką VAT wyświetlaną na stronie jest stawka 0%. W przypadku klientów posiadających siedzibę w kraju w którym mieści sie drukarnia lub klientów posiadających siedzibę poza terytorium UE czy też klientów nie posiadających numeru VAT UE, stawka VAT ulegnie zmianie. W takim wypadku klientowi, po zalogowaniu do systemu na swoje konto, zostanie włączona stawka VAT na wszystkie produkty zgodna obowiązującymi przepisami kraju, w którym siedzibę posiada drukarnia. Weryfikacja klienta następuje automatycznie po adresie wpisanym przez klienta podczas rejestracji oraz po numerze VAT podanym podczas rejestracji.
 4. Drukarnia okresowo może promować wybrane produkty ze swojej oferty.
 5. Decyzję o okresie promocji i produktach promowanych podejmuje wyłącznie Drukarnia.
 6. W każdej chwili Drukarnia ma prawo do odwołania promocji bez podania przyczyny.
 7. W drukarni obowiązują dwa rodzaje promocji:
  • promocje cenowe - oznaczone na stronach Drukarni odmiennym kolorem przycisku - dostępne dla każdego Zamawiającego w okresie trwania promocji z zastrzeżeniem pkt 6.
  • indywidualne promocje z użyciem kodu promocyjnego - nie są dodatkowo oznaczone na stronie; o ich przeprowadzeniu Drukarnia informuje w różnych dostępnych formach (newsletter, banery reklamowe, ulotki, portale społecznościowe itp). Kody promocyjne mogą być dodatkowo ograniczone czasowo i ilościowo, o czym każdorazowo Drukarnia będzie informować. W przypadku ograniczenia ilościowego, o tym kto wykorzysta kod promocyjny decyduje kolejność złożenia zamówienia (produkty promocyjne znajdujące się w koszyku zostaną zamówione poprzez wciśnięcie w koszyku przycisku "POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE") i dostarczenia do Drukarni poprawnych plików. Jeśli pula kodów ulegnie wyczerpaniu, system poinformuje Zamawiającego, że kod został już wykorzystany i nie może być ponownie użyty. W związku z tym, że system sprzedaży netprint.lt oparty jest o cookies i sesje, dodanie promocyjnego produktu do koszyka i wpisanie kodu promocyjnego nie gwarantuje jego wykorzystania. Może zatem zdarzyć się przypadek, w którym Zamawiający doda do koszyka promowany produkt, po czym wpisze kod promocyjny i w koszyku zostanie poinformowany o udzielonym rabacie, natomiast nie zostanie on zrealizowany po wciśnięciu przycisku "POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE". Taka sytuacja może wystąpić jeśli międzyczasie (od dodania produktu do koszyka do potwierdzenia zamówienia) inny Zamawiający zrealizuje szybciej ten sam kod za pomocą przycisku "POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE". W takim przypadku Zamawiającemu któremu nie uda się zrealizować kuponu zostanie wyświetlony komunikat, że kod został już wykorzystany przy czym system sprzedaży przeniesie Zamawiającego ponownie do koszyka a zlecenie nie zostanie przyjęte do realizacji. Zamawiający będzie miał możliwość realizacji tego zlecenia bez promocji lub anulowania go poprzez usunięcie produktu z koszyka. Integralną część regulaminu stanowi instrukcja korzystania z kodów promocyjnych.
 8. Zlecenia na produkty promocyjne z użyciem kuponu promocyjnego należy składać na osobnych Zamówieniach (1produkt = 1zamówienie)
 9. Zamówienia na produkty promocyjne nie są wliczane do obrotu przy ustalaniu progu programu lojalnościowego Drukarni. Promocje nie sumują się z wszelkimi pozostałymi rabatami i mają przed nimi pierwszeństwo.
 10. Pliki do zleceń na produkty promowane muszą być dostarczone w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.
 11. Ostateczny termin dostarczenia plików do produktów promocyjnych upływa w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu zakończenia promocji.
 12. W przypadku nie dostarczenia poprawnych plików w wymaganym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeśli zamówienie zostanie złożone z użyciem kodu promocyjnego, jego ponowne wykorzystanie po anulowaniu zlecenia nie jest możliwe. W przypadku promocji cenowej można złożyć ponowne zamówienie jeśli nie skończył się czas trwania danej promocji z zastrzeżeniem pkt 6.
§ 4 Płatności
 1. W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
 2. Zamawiający ma prawo do skorzystania z zakupu z zerową stawką VAT tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest zarejestrowanym podmiotem gospodarczym, posiada nr VAT UE oraz jego siedziba mieści się poza terytorium kraju będącego siedzibą drukarni. W każdym innym przypadku podatek VAT zostanie naliczony na dokumencie sprzedaży (fakturze VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 3. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.
 4. Akceptowane są następujące formy płatności:
  • przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
§ 5 Zamówienia
 1. Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w serwisie. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec Drukarni z tytułu realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Proces składania zamówienia:
  • należy zalogować się na swoje konto założone w serwisie
  • wybrać interesujące produkty
  • wgrać plik(i) przygotowane zgodnie z zapisami § 8 niniejszego regulaminu na stronie z wybranym produktem
  • wybrać ewentualny wariant produktu taki jak np kolor spirali itp...
  • dodać produkt(y) do koszyka
  • po uzupełnieniu koszyka należy zaznaczyć akceptację warunków sprzedaży i potwierdzić realizację klikając w przycisk: „Zamówienie” a następnie „Potwierdź zamówienie”
  • po poprawnej realizacji złożenia zamówienia serwis wyświetli stosowną informację
 4. Zamówienie z wykorzystaniem proofa cyfrowego:
  • Na życzenie Zamawiającego Drukarnia przed wykonaniem wybranych prac, może dokonać odpłatnie cyfrowy proof. Koszt przesyłki proof'a do Zamawiającego ponosi Drukarnia. Przy wysyłce proof'a do Zamawiającego, Drukarnia określi jaką drogą i w jaki sposób należy odesłać potwierdzonego proof'a. Przesłanie potwierdzonego proof'a we wskazany sposób spowoduje, że koszt przesyłki powrotnej również poniesie Drukarnia. W przypadku gdy Zamawiający wyśle przesyłkę inną drogą niż wskazana przez Drukarnię, koszt przesyłki powrotnej poniesie Zamawiający.
  • Zamówienie cyfrowego proof'a powoduje automatyczne zatrzymanie biegu terminu realizacji do momentu pisemnego zaakceptowania proof'a przez Zamawiającego.
  • Na podłożu niepowlekanym takim jak papier offsetowy czy karton od strony niepowlekanej, nie jest możliwe przygotowanie cyfrowego proof'a, który będzie wiernie oddawał kolorystykę gotowej pracy.
  • W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wydruku zgodnego z posiadanym wzorcem kolorystycznym, zobowiązany jest on dostarczyć go do Drukarni nie później, niż przed rozpoczęciem procesu realizacji zlecenia. Jednocześnie w chwili złożenia zamówienia, Zlecający zobowiązany jest taką informację zamieścić w uwagach do zlecenia. W przypadku wymogu druku zgodnie z wzorcem, bieg terminu realizacji zostaje zatrzymany do czasu otrzymania przez Drukarnię właściwego wzorca.
  • Po otrzymaniu wzorca kolorystycznego, Drukarnia w przeciągu jednego dnia roboczego, wydrukuje i wyśle z zastrzeżeniem pkt c) do akceptacji Zamawiającego cyfrowy proof, którego koszty zgodnie z pkt a) zostaną dopisane do faktury sprzedaży wystawionej przy realizacji zlecenia. Jednocześnie zgodnie z pkt b), zostanie wstrzymany proces realizacji zlecenia. Po otrzymaniu przez Drukarnię zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego cyfrowego proof'a, staje się on jedynym wiarygodnym wzorcem do wydruku, który jako jedyny, może stać się podstawą do ewentualnych reklamacji jakościowych (kolorystycznych) danej pracy. W przypadku gdy proof cyfrowy nie spełnia oczekiwań Zamawiającego co do kolorystyki wydruku, Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje przesłanego cyfrowego proof'a w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia przyjmuje się, że zrezygnował z realizacji zlecenia. W wypadku rezygnacji ze zlecenia, Drukarnia w dniu rezygnacji wystawi i wyśle pocztą do Zamawiającego fakturę VAT w kwocie odpowiadającej wartości wydruku cyfrowego proof'a zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu a Zamawiający zobowiązany jest opłacić ją w ciągu 7 dni od dnia wystawienia.
  • W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane poprzez Drukarnię, ze względów technologicznych (różne partie materiałów), nie gwarantujemy 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów. W celu osiągnięcia maksymalnie powtarzalnego wydruku dla produktów typu ulotki, ulotki łamane, wizytówki, papiery firmowe, plakaty (A3/B3) wymagana jest realizacja zlecenia zgodnie z pkt d) (dostarczenie przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego). Zgodnie z zapisami pkt d), jedynie zaakceptowany cyfrowy proof jest w takim wypadku wiarygodnym wzorcem do wydruku i podstawą do ewentualnej reklamacji. W przypadku braku dostarczenia wzorca, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej a pracą bieżącą, nie może być powodem do reklamacji ze względu na kolorystykę.
 5. W przypadku plików projektów większych niż dozwolone do wysyłki na karcie produktu lub w przypadku niepowodzenia wysłania pliku, Zamawiający może złożyć zamówienie nie dołączając materiałów do druku do zamówienia. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia (nie później niż 3 dni robocze) powinien dostarczyć pliki przygotowane zgodnie z zapisami § 8. Dozwolone metody wysyłania plików opisane są w dziale wysyłanie plików
 6. Zamówienia:
  • nieopłacone
  • bez dostarczonych materiałów do druku
  będą automatycznie usuwane.
 7. Czas realizacji zlecenia jest to liczba dni roboczych liczonych począwszy od dnia akceptacji przez drukarnię danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. dostarczenia zgodnego z z zapisami § 8 materiałów do druku oraz dokonania płatności, do dnia przekazania towaru przez Drukarnię dla przewoźnika. Dla wyliczeń daty przekazania towaru dla przewoźnika, dzień dostarczenia plików przez Zamawiającego do Drukarni przyjmowany jest jako dzień zerowy.
 8. Zlecenia standardowe (zawarte na stronach serwisu) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów drukarni. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku serwisu będą ustalane indywidualnie z klientem.
 9. Czas realizacji określony jest dla poszczególnych typów produktów w tabeli i nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika. Zwyczajowo, czas dostarczenia towaru przez przewoźnika z Drukarni do Zamawiającego wynosi 1 dzień roboczy, jednak jest on niezależny od pracy Drukarni i w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu.
 10. W dniu wysyłki (przekazania przez Drukarnię towaru dla przewoźnika), Drukarnia prześle Zamawiającemu pisemną informację o nadaniu przesyłki oraz ewentualnym numerze listu przewozowego.
 11. Maksymalny termin realizacji zamówienia, w przypadku jednoczesnego zamówienia kilku produktów, jest dopasowany do produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 12. Wszystkie przesyłki, dostarczane za pośrednictwem kuriera, są ubezpieczone.
§ 6 Zarządzanie danymi klienta (polityka prywatności)
 1. Administrator serwisu, pragnie zapewnić, iż w pełni respektuje prawa Użytkownika do zachowania prywatności i ochrony danych, w szczególności prawo do wglądu własnych danych, ich aktualizacji lub usunięcia.
 2. Dane gromadzone w bazie danych Administratora serwisu, pochodzą tylko i wyłącznie z pól wypełnionych przez użytkownika serwisu podczas rejestracji lub pól wypełnianych podczas zamawiania newslettera. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją wpisu do listy mailingowej newslettera.
 3. Wgląd oraz aktualizacja danych użytkownika możliwa jest po zalogowaniu się na swoje konto z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji do serwisu i dostępna jest pod adresem zarządzanie kontem.
 4. Całkowite usunięcie danych z bazy danych Serwisu możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez Administratora Serwisu, na wyraźną prośbę użytkownika, przesłaną drogą mailową na adres admin[-at-]libra-print.pl lub pisemną na adres podany w zakładce kontakt
 5. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki działalności związanej z serwisem (rejestracja, newsletter). Pod tym określeniem rozumiane są informacje o nowościach w serwisie oraz komercyjne reklamy.
 6. Administrator serwisu oświadcza, że dane pozyskane w procesie rejestracji i korzystania z serwisu, nie są przekazywane osobom trzecim.
 7. Dane zawarte w logach systemowych (logach serwera) np. adres IP, domena, wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do prowadzenia statystyk oglądalności serwisu.
 8. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies pozwalają na identyfikację Użytkownika, tym samym pozwalając na wykonywanie pewnych operacji (np. zapamiętanie danych do logowania).
 9. Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności, prosimy kierować przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt
§ 7 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
 2. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.
 4. Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.
 5. W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych Drukarnia ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z dowodami.
 6. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody sporządzonych zgodnie z pkt.1
§ 8 Materiały do druku
 1. Wszelkie wymogi stawiane materiałom przesłanymn do druku określa specyfikacja.
 2. W przypadku, gdy przesłany przez Zamawiającego projekt, nie spełnia wymagań specyfikacji lub wymaga wykonania dodatkowych prac przygotowawczych, Drukarnia zgodnie z p.3 poinformuje Zlecającego o tym drogą mailową. Z dniem przesłania informacji do Zamawiającego, czas realizacji zostanie wstrzymany a jego wznowienie nastąpi w dniu otrzymania od klienta pisemnej zgody na akceptacje dodatkowych kosztów lub przesłania do Drukarni poprawnych plików.
 3. W przypadku dostarczenia plików przez Zamawiającego, w którym wykryto niezgodności z określonymi w specyfikacji parametrami technicznymi, na przykład: przesłanie projektu ulotki w postaci jednego użytku zamiast gotowego montażu, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w piśmie potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Drukarnię, lub w odrębnym piśmie, jeżeli projekt został dostarczony, lub wymieniony na inny przez Zamawiającego po otrzymaniu z Drukarni potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W piśmie tym zostaną również określone stawki za wykonanie dodatkowych prac przygotowawczych. Wysokość stawek za dodatkowe prace przygotowawcze nie jest z góry określona, ponieważ determinują ją takie zmienne czynniki jak czasochłonność i stopień trudności.W przypadku otrzymania przez Drukarnię plików w innym formacie niż wymieniony w specyfikacji, Drukarnia oferuje odpłatną konwersję (przepisanie) pliku do formatu zgodnego z wymaganiami.
 4. Materiały do druku należy przesyłać w chwili zamawiania produktu (znajdując się na karcie produktu serwisu). Jeśli z jakichś powodów nie jest to możliwe, materiały należy przesyłać zgodnie z informacjami zawartymi w dziale wysyłanie plików.
§ 9 Zakres odpowiedzialności serwisu
 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich,
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię,
  • wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, w których występują błędy techniczne lub treściowe,
  • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.
 2. Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
 3. Drukarnia ma prawo odstąpić od wykonania umowy, jeżeli:
  • Zamawiający dostarczy projekt w innej wersji, niż określa to specyfikacja,
  • projekt dostarczony przez Zamawiającego posiada wady technologiczne, lub jest przygotowany niezgodnie z technicznymi wytycznymi w specyfikacji
  • plik projektu jest uszkodzony lub zawirusowany,
  • projekt zostanie dostarczony później niż w 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
  • w przeciągu 5 dni klient nie zaakceptuje stawek za dodatkowe prace przygotowawcze zgodnie z §8 pkt 2 regulaminu lub nie dostarczy w tym terminie plików zgodnych ze specyfikacją,
  • plik nie zostanie dostarczony w terminie ustalonym w §3 pkt 10,
  • Zamawiający nie dostarczy pliku w terminie 3 dni roboczych.
§ 10 Własność intelektualna

Zawartość strony internetowej http://netprint.lt jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu netprint.lt oraz treści w nim zawartych należą do firmy Libra-Print Daniel Puławski. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu netprint.lt. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.netprint.lt bez zgody właściciela jest zabronione.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie ustalenia handlowe i techniczne wymagają dla swej ważności drogi pisemnej
 2. Poprzez złożenie zamówienia w serwisie, Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia do celów realizacji zamówienia i prowadzenia korespondencji handlowej. Dane Klienta, wprowadzone do bazy Drukarni za pośrednictwem portalu netprint.lt nie będą nigdy udostępniane innym firmom.
 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.
 4. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.